Kişisel Verilerin Korunması Politikası

FaveBlack ("BebeğimleHayat" veya “Şirket”)olarak; kişisel verilerinizin gizliliği ve güvenliği en önemli önceliklerimiz arasındadır. Bu kapsamda, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun ("KVKK”) 10. maddesinden doğan aydınlatma yükümlülüğümüzü yerine getirmek amacıyla kişisel verileriniz hakkında sizleri bilgilendirmek isteriz.

1.       KİŞİSEL VERİLERİN TANIMI

Kişisel veriler gerçek kişilere ait olan kimliği belirli ya da belirlenebilir kılan her türlü bilgi anlamına gelmektedir.

2.       KİŞİSEL VERİLERİNİZİ TOPLAMA YÖNTEMİMİZ

Kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından web sitemiz aracılığıyla elektronik ortamda yazılı bir şekilde tamamen veya kısmen otomatik yollarla ve bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla toplanabilecektir. Kişisel verileriniz doğrudan doğruya sizden toplanabileceği kurumsal internet sitemiz aracılığıyla toplanabilecektir.

3.       İZNİNİZ VE AÇIK RIZANIZ

Tarafımız, sizlerden alınacak olan açık rızanın en önemli gizlilik ilkelerinden biri olduğuna inanmaktadır. Kişisel verilerinizi bize vermeme hakkına sahipsiniz. “Kayıt Ol” butonu aracılığıyla kişisel verilerinizin tarafımızca işlenmesi için açıkça izin vermediğiniz sürece kişisel verileriniz tarafımızca işlenmeyecektir.

4.       TARAFIMIZCA TOPLANAN KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TÜRÜ VE İŞLEME AMACI

KVKK uyarınca, kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem “kişisel verilerin işlenmesi” olarak kabul edilmektedir.

Web sitemizi kullandığınız zaman, kişisel tanımlayıcı bilgileriniz de dahil olmak üzere, web sitemize girerken gönüllü olarak vermeyi tercih ettiğiniz kişisel verilerinizi işleyebiliriz. Bu kapsamda, işlenen kişisel verileriniz aşağıdaki gibidir:

• Kimlik Verileriniz (isim, soy isim, doğum tarihi)

• İletişim Verileriniz (e-posta adresi, cep telefon numarası)

• Konum ve İşlem Güvenliği Bilgileriniz (rıza kayıtlarınız, IP adresiniz, piksel etiketleri, çerezler, tıklama akışı, trafik verisi)

• Özel Nitelikli Kişisel Verileriniz (Gebelik Bilgisi)

Belirtmek isteriz ki bebegimlehayat.com’a kayıt olmamanız halinde, kimlik verileriniz, iletişim verileriniz ve özel nitelikli kişisel verileriniz işlenmeyecektir. Bu durumda yalnızca çerezler aracılığıyla kişisel verileriniz işlenecektir.

Bebegimlehayat.com’a üye olmanız halinde, toplanan kişisel verileriniz, KVKK’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak, KVKK m.5/1 uyarınca; özel nitelikli kişisel veri kategorisindeki gebelik bilginiz ise KVKK 5/1 ve KVKK 6/2 uyarınca açık rızanızın varlığı dahilinde tarafımızca aşağıda yer alan amaçlar kapsamında işlenebilecektir:

• Ürün ve hizmetlerin pazarlama ve satış süreçlerinin planlanması ve icrası.

• Satış ve pazarlama faaliyetleri için yapılacak trafik ölçümleme, istatistiki ve analitik analizler, profilleme/segmentasyon çalışmaları.

• Hedefleme ve yeniden hedefleme yoluyla size özel ürün ve hizmetlere yönelik fırsatların sunulması.

• Profilleme ve analiz faaliyetlerinin yürütülmesi, sunulan ürün ve hizmetlerin beğeni, kullanım alışkanlıklarınız ve ihtiyaçlarınıza göre özelleştirerek sizlere önerilmesi ve tanıtılması.

• Kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması ve icra edilmesi.

• Online ya da offline dijital içerik paylaşımı.

• Web sitemizi daha kolay kullanılır hale getirilmesi, iyileştirilmesi ve geri dönüş gibi geliştirme faaliyetlerinde bulunulması.

• Müşteri hizmetlerimizin/ilişkilerimizin yürütülmesi ve memnuniyetinizin değerlendirilmesi ve bu bağlamda istatistiki çalışmaların yürütülmesi.

• Müşteriye daha iyi ve güvenilir hizmet verilebilmesi, daha uygun hizmetler ve ürünler geliştirilebilmesi ve bunların kesintisiz olarak sürdürülebilmesi.

Bebegimlehayat.com’a üye olmanız halinde, toplanan kişisel verileriniz, KVKK’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak, KVKK’nın 5/2-c maddesi kapsamında “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” ve KVKK 5/2-f maddesi kapsamında “temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, meşru menfaatlerimiz için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayanarak aşağıda yer alan amaçlar doğrultusunda, açık rızanıza gerek duyulmaksızın tarafımızca aşağıda yer alan amaçlar kapsamında işlenebilecektir:

• Şirket iç operasyonlarının, iş faaliyetlerinin yürütülmesi ve şirket operasyonlarının güvenliğinin temin edilmesi, iş faaliyetlerinin etkinlik, verimlilik, yerindelik analizlerinin gerçekleştirilmesi için gerekli faaliyetlerin yürütülmesi.

• İş sürekliliğinin sağlanması ve kurumsal yönetim ve sürdürülebilirlik faaliyetlerinin planlanması ve icrası.

• Bilgi güvenliği süreçleri ile bilgi teknoloji alt yapısına ilişkin faaliyetlerin yürütülmesi.

5.       KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARIMI VE HUKUKİ SEBEBİ

Tarafımızca işlenen kişisel verileriniz KVKK’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve KVKK 8/1 uyarınca, açık rızanızın varlığı halinde, yukarıda belirtilen amaçlar kapsamında açık rızanıza ihtiyaç duyulan hallerde, şirketimizin hizmet ve ürünü sağlaması veya sözleşmenin ifası amacıyla hizmet aldığı ve gizlilik yükümlülüğü bulunan yurt içinde mukim hizmet ve/veya danışmanlık aldığı kişi ve kurumlara, tedarikçilerine ve hizmet sağlayıcılarına ve iş ortaklarına aktarılabilecektir. Bunun yanında, yukarıda açıklamış olduğumuz faaliyetler kapsamında, kişisel verileriniz KVKK m.8/2 uyarınca kanunen yetkili kamu kurumlarına ve yetkili özel kişilere aktarılabilecektir.

Kişisel verileriniz yukarıda sayılanlar dışındaki üçüncü kişilere hiçbir şekilde ifşa edilmeyecektir.

Tarafımızca ulusal güvenlik, kanunların uygulanması veya kamu için öneme sahip diğer konularda paylaşım gerekli veya uygun olduğuna karar verilmesi halinde, kişisel verileriniz ilgili resmi makamlara açıklanabilmektedir.

Tarafımız, kümüle istatistiklerini, kişisel veri içermeyecek şekilde iş ortakları, basın vb. diğer üçüncü taraflar ile paylaşabilmektedir.

6.       KİŞİSEL VERİLERİNİZİN SAKLAMA SÜRESİ

Tarafımız, kişisel verilerinizi işbu Aydınlatma Metni’nde açıklanan işleme amaçları kapsamında, Veri Saklama ve İmha Politikası’nda belirlenen süreler kapsamında saklayacaktır. Saklama süresi sona eren kişisel verileriniz tarafımızca silinmekte veya imha edilmektedir. Silme ve İmha Politikamızı belirlerken sizinle iletişimimiz devam ettiği süre ve/veya kanuni saklama süreleri göz önünde bulundurulmaktadır.

7.       HAKLARINIZ

Hatırlatmak isteriz ki, kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlendiğine ilişkin bilgi talep etme, işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini talep etme, bu hakkınızı kullanmanız halinde kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere de bildirilmesini isteme, silinmesini veya yok edilmesini isteme, bu hakkınızı kullanmanız halinde kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere de bildirilmesini isteme, elde ettiğimiz bilgilerin otomatik sistemler ile analizi yoluyla hakkınızda ortaya çıkan sonuca itiraz etme ve zarara uğramanız halinde tazminat talep etme haklarınız bulunmaktadır.

www.bebegimlehayat.com internet sitemizden ulaşabileceğiniz mail adresimize, kimlik doğrulanmasını sağlayıcı belgelerle (nüfus cüzdanı, ehliyet vb.) birlikte; ıslak imzalı bir nüshasının bizzat elden veya noter aracılığı ile Adatepe Mahallesi 28/4 Sokak No:62 Kat : 2 Daire :12 Buca / İzmir adresine iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.

8.       GÜVENLİK

Kişisel tanımlayıcı bilgilerin güvenliğine özen gösteriyoruz ve bunları korumak için her türlü makul önlemleri alıyoruz. Kişisel tanımlayıcı bilgilerin iletilmesini önlemek için SSL teknolojisini kullanıyoruz. Bu teknoloji ile kişisel verileriniz, sizin bilgisayarınızla bizim sunucularımız arasında iletilmeden önce şifrelenmektedir. Tarafımız SSL teknolojisini uyguluyor olsa da bazı nedenlerden ötürü (e-posta iletişimleri de dahil olmak üzere) web sitelerimize gelen ve bunlardan gönderilen her türlü ileti için gizliliği garanti edemiyoruz. Kişisel verilerinizi web sitesi sunucuları üzerinde depolayarak ve makul teknik ve prosedür kontrollerini kullanarak yetkilendirilmemiş erişimlerden koruyoruz.

9.       ÇEREZLER

En açık anlatımıyla çerezler, bir internet sitesini ziyaret ettiğinizde, sizleri tanımak ve hatırlamak amacıyla bilgisayarınıza veya mobil cihazınıza gönderilen ve bir karakter dizisinden oluşan küçük boyutlu dosyalar olup, ziyaretinizle ilgili çeşitli bilgileri tutmaktadır.  Çoğu internet tarayıcısı web sitelerini ziyaret sırasında çerez engelleme moduna sahiptir. Siz de internet tarayıcınızda çerez engelleme modunu aktif hale getirirseniz, web sitemizde sizler için geliştirdiğimiz bazı özelliklerden faydalanamayacaksınız.

Belirtmek isteriz ki, çerezler ve diğer teknolojilerle toplanan bilgiler kişisel olmayan bilgiler olarak kabul edilmektedir ve sadece ziyaretçilerimize ve üyelerimize daha iyi bir hizmet sunabilmek ve hizmetlerimizi geliştirmek için kullanılmaktadır.

Kullanmış olduğumuz çerezlere ilişkin detaylı bilgiye “Çerezlere Yönelik Aydınlatma Metni” sekmesinden ulaşabilirsiniz.

10.   IP ADRESLERİ

Bir İnternet Protokol (IP) adresi, genellikle İnternet Hizmet Sağlayıcınızın internete bağlandığınız zaman bilgisayarınıza otomatik olarak tahsis ettiği bir numaradır. Diğer internet siteleri gibi, bebegimlehayat.com da ziyaretçi sayısı ve site kullanımı bilgilerini topluca analiz etmek için IP adresleri toplayabilir. IP adresinizin vermiş olduğunuz kişisel bilgilerle bir bağlantısı yoktur. Ancak tarafımız düzenleme gereklilikleri uyarınca, sitemizi, hizmetlerimizi ya da müşterilerimizi tehdit eden bireyleri tespit etmek amacıyla IP adreslerini kullanma hakkını saklı tutar.

11.   TIKLAMA AKIŞI

“Tıklama akışı” ya da “tıklama akışı verileri” bir kullanıcının ziyaret ettiği web sayfalarını yansıtır ve daha da önemlisi, kullanıcının bir web sayfasından diğerine geçmesini sağlayan durumu ya da trafik şablonunu gösterir. Bu gibi bilgileri yalnızca kendi web sitemiz içinde izliyoruz.

Tıklama akışı verileri kullanıcı hakkında herhangi bir kişisel tanımlayıcı bilgi içermez ve açıklamaz, ayrıca bu verileri sizin sağlamış olduğunuz kişisel bilgilerle karşılaştırmayız.

12.   SİTEDEN ÇIKIŞ

Kullanıcılarımıza kaynak sunabilmek için diğer web sitelerine linkler vermekteyiz. Yararlı olduklarına ve yüksek standartlarımızı karşılayabileceklerine inandığımız bu siteleri dikkatli bir biçimde seçmeye çalışıyoruz. Ancak, link bağlantısı verdiğimiz her sitenin standartlarını garanti etmediğimiz gibi, bu site dışındaki sitelerin içeriklerinden de biz sorumlu değiliz. Verdiğimiz dış web siteleri linkleri sadece size kolaylık sağlamak içindir ve/veya bilgi edinme amaçlıdır ve hiçbir şekilde bir teminat içermez.

Lütfen Web Sitelerimize link bağlantısı sağlayan reklam verenlerin ve üçüncü tarafların web sitelerinin sizden kişisel tanımlayıcı bilgiler toplayabileceğine dikkat edin. Bize reklamlar ya da diğer hiperlinkler vasıtasıyla bağlanmış bu sitelerin bilgi uygulamaları bu Gizlilik Politikası kapsamına girmez. Diğer bir siteye bağlandığınızda, kişisel tanımlayıcı bilgilerinizi gönüllü olarak vermeden önce mutlaka o sitenin gizlilik politikasını okumanızı tavsiye ediyoruz.

13.   GİZLİLİK POLİTİKASI VE AYDINLATMA METNİNDE DEĞİŞİKLİKLER

Gizlilik Politikası ve Aydınlatma Metni ve Çerez Politikası periyodik olarak gözden geçirilip düzeltilebilir. Bu siteyi kullanmakla Gizlilik Politikamızı, işbu Aydınlatma Metnimizi ve Çerez Politikamızı önceden bildirmeden değiştirme hakkımız olduğunu ve topladığımız bilgi türleri, bunları nasıl kullandığımız ve varsa, hangi koşullarda ifşa edeceğimiz hakkında bilgi sahibi olabilmeniz için yapılan değişiklikleri bu sayfada yayınlamaya özen göstereceğimizi anlamış ve kabul etmiş oluyorsunuz. Web sitemizde, Gizlilik Politikası’nın ve Aydınlatma Metni’nin en son güncellenme tarihini göstereceğiz. Size tavsiyemiz, web sitemizi her ziyaretinizde ‘’KVKK’’ sayfamızı da ziyaret etmeniz ve bu şekilde değişikliklerden haberdar olmanızdır.